Toelichting op de stijlentest.

 

Deze stijlen hebben te maken met je persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten, maar ook met de manier waarop je tegen politiek aan kijkt. Deze test komt uit het boek “De binnenkant van Politiek” van Pieter Tops en Stavros Zouridis (daarvoor alle lof). Zij onderscheiden vijf stijlen. Elk raadslid heeft wel iets van deze vijf stijlen in zich, maar sommige stijlen zijn dominant, terwijl andere wat meer op de achtergrond zijn gedrukt. Het ideaalbeeld is dat je op de juiste momenten de juiste stijl weet te gebruiken. Maar de werkelijkheid is anders. En daarnaast, mensen veranderen en de situatie waarin je werkt verandert ook. Er is geen goede of foute stijl. Kijk welke stijl/stijlen het dichtst bij jou liggen.


Doe de test desnoods nog een keer om een soort van ideaalbeeld van jezelf te creëren. Hier kom ik later op terug. 

De Ombudsman.

 • Investeert veel tijd in maatschappelijke contacten, is bij veel gebeurtenissen te vinden, bezoekt mensen thuis, heeft vaak een actief verenigingsleven en in het zuiden doen ze meer dan gemiddeld mee aan carnaval.
 • Gaat niet alleen voor stemmenwinst.
 • Vergaderen op het stadhuis en stukken lezen heeft geen prioriteit.
 • In de vergadering is de ombudsman te herkennen aan het feit dat hij/zij het voortdurend heeft over het belang of de mening van de burger.
 • Gaat te werk op basis van ervaringskennis, niet van bestuurlijke afweging van pro’s en contra’s.
 • Is niet geliefd bij ambtenaren, wethouders, bestuurders; de stijl sluit niet goed aan op de bestuurlijke of bureaucratische rationaliteit.
 • Is ambassadeur van de lokale politiek.
 • Vindt dat de raad in dienst staat van de burgers; is doorgeefluik van wat hen beweegt.
 • Valkuil is het vervallen in details, en selectieve beoordeling (drie klachten en het hele beleid deugt niet).
 • Er wordt nogal eens negatief over hem of haar gesproken: populisme, cliëntelisme.

 

Partijpoliticus

 • Weet wat hij/zij wil en heeft een uitgewerkte strategie.
 • Heeft inhoudelijke visie en maakt die overal duidelijk.
 • Is selectief aanwezig op recepties en bijeenkomsten.
 • Moet wel heel erg ziek zijn om een (leden)vergadering te missen.
 • Heeft het hart niet verpand aan de stad of dorp (zoals de ombudsman) maar aan de partij.
 • Verkiezingsprogramma is uitgangspunt voor handelen, niet vanuit zekerheid of houvast, maar vanuit respect en verbondenheid met de partij.
 • Is actief in de raad, met moties en amendementen of initiatieven om zoveel mogelijk van het partijprogramma te realiseren.
 • Zijn/haar netwerk bestaat vooral uit de eigen achterban.
 • Hij/zij is duidelijk en consistent.
 • Verbindt interne en externe rol.
 • Leest goed de stukken, maar alleen vanuit de eigen visie.
 • Valkuil is eenzijdigheid.
 • Beter in overtuigen dan in luisteren, frustreert daarmee soms burgers.
 • Is gevoelig voor politieke spelletjes, en achterkamertjes. Voorop staat het realiseren van het partijprogramma en daar moeten soms meerderheden voor “geknutseld” worden.
 • Voor de partijpoliticus is de gemeenteraad HET democratisch forum van de samenleving. De raad is de scheppende macht; daar gebeurt het.

De bestuurder

 • Richt zich op de interne rol in het gemeentebestuur. Ambtelijke organisatie en college staan daarbij centraal.
 • Schikt zich vrijwel volledig in de ambtelijke en bestuurlijke processen.
 • Grote hoeveelheid dossierkennis. Bestudeert ook alle bijlagen
 • Vergaderen is de kern van het raadswerk.
 • Informatie uit het stadhuis heeft meer status dan andere informatie.
 • Beperkt zich tot hoofdlijnen, details en uitwerking zijn voor ambtenaren. Rondvraag (stoeptegels) en ingekomen stukken zijn niet interessant, zelfs soms een doorn in het oog van de bestuurder.
 • Geliefd bij wethouders, burgemeesters en ambtenaren.
 • Politiek zou volgens de bestuurder rationeel, zakelijk en efficiënt moeten zijn.
 • Is vaak goed raadslid: intelligent, goed opgeleid en ervaring in de quartaire sector.
 • Loyaal naar ambtenaren (is iets haalbaar, uitvoerbaar?)
 • Valkuil is eenzijdige, soms ambtelijke oriëntatie.
 • Geen ambassadeur van de lokale politiek, zijn/haar wereld is het stadhuis.
 • Houdt zich niet bezig met particuliere belangen, is daardoor vaak afstandelijke vertegenwoordiger.

De coach

 • Verbindingen staan centraal: verbindt politiek, lokale samenleving en ambtelijke organisaties.
 • Heeft open en responsieve houding naar verschillende partijen en belangen en probeert samen met hen oplossingen te zoeken.
 • Bemiddelt actief tussen verschillende werelden en belangen vanuit de achterliggende politieke filosofie.
 • Houdt zich zowel met details als met hoofdlijnen bezig
 • Houdt zich vooral bezig met het proces.
 • Heeft zelf weinig uitgesproken opvattingen, neemt niet snel een standpunt in.
 • Valkuil is een weinig prominent profiel, weinig zichtbaarheid
 • Politiek debat en raadsvergadering zijn niet de primaire focus
 • Ambassadeur van de lokale politiek.
 • Ziet de raad als de plek waar maatschappelijke conflicten beslecht kunnen worden, niet primair als beleidsbepalend orgaan. Raad is de verbindende macht.

De volger

 • Laat zich leiden door de routines en procedures van de gemeenteraad.
 • Doet “gewoon” het werk, wat op hun weg komt.
 • Maakt niet overal “politiek” van.
 • Werkt consciëntieus, maar zonder (veel) hartstocht.
 • Zien het raadslid vooral als een erebaan. Ambieert geen politieke carrière.
 • Betrouwbaar, loyaal, staat open voor burgers, ambtenaren en collega-politici, wordt politiek en ambtelijk gewaardeerd.
 • Is niet “groots en meeslepend”, maar zekere ook geen dwarsligger.
 • De rustige, soms wat relativerende inbreng van de volger, kan een goede correctie zijn op een systeem van actievelingen dat oververhit kan raken. Heeft een ontspannen manier van politiek bedrijven.
 • Is nodig om het systeem te laten functioneren.
 • Valkuil: betrouwbaar en voorspelbaar betekent vaak ook weinig kritisch en vernieuwend.
 • De raad is een belangrijke, vooral symbolische institutie, daar worden belangrijke zaken plechtig besproken en vastgesteld
 • Activisme en politieke spelletjes is niet aan de volger besteed
 • Concentreert zich op de controlerende rol van de raad: het college regeert, de raad controleert.

PDF stijlentest te downloaden:  Stijlentest

 

Stijlen

Kernkwaliteiten

Valkuilen

Ombudsman
Maatschappelijke oriëntatie, herkenbaarheid bij de burgers Populistisch, gedetailleerd, sterk op publiciteit gericht
Partijpoliticus
Inhoudelijke, integrale visie Selectief, eenzijdig, doel heiligt de middelen
Bestuurder
Goed op de hoogte, constructieve houding Technocratisch, bureaucratisch, afstandelijk ten opzichte van burgers
Coach
Niet scoren, effectief verbinden van bureaucratie en samenleving Gering politiek profiel, afwezig in grote debatten
Volger
Betrouwbaar, loyaal en ontspannen Passief, behoudend, procedureel.

 

 

Bron: De binnenkant van Politiek (2002), Pieter Tops & Stavros Zouridis (Atlas).